Nh?ng ?u ?i?m va nh??c ?i?m c?a san giao d?ch Exness

Ngoai h? tr? b?ng ti?ng Vi?t kha t?t thi Exness con h? tr? n?p va rut ti?n t? tai kho?n r?t nhanh chong va thu?n ti?n. Exness h? tr? n?p va rut ti?n qua d?ch v? Internet banking c?a cac ngan hang n?i ??a nh? Vietcombank, Vietinbank, ACB,…Exness c?ng h? tr? n?p va rut ri?n qua vi Ngan L??ng nen n?u ai khong mu?n ??ng ki tr?c ti?p tai kho?n ngan hang c?a minh thi co th? dung cach trung gian nay. T?t nhien Exness c?ng h? tr? cac lo?i th? tin d?ng ph? bi?n, cac vi ?i?n t? thong d?ng tren th? gi?i khac. Tren trang ch? c?ng co nh?ng video h??ng d?n c? th? vi?c n?p va rut ti?n b?ng tai kho?n ngan hang hay vi Ngan L??ng. Them vao ?o, ph?n l?n giao d?ch n?p va rut ti?n ??u ???c x? ly t? ??ng va ???c ti?n hanh g?n nh? t?c th?i.

Vi?c rut ti?n nhanh chong thu?n ti?n ngoai vi?c mang ??n s? tin t??ng con mang l?i tr?i nghi?m t?t cho ng??i dung. ?a bao gi? b?n th?ng m?t kho?n ti?n va mu?n rut luon vao tai kho?n ngan hang c?a minh ?? th??ng th?c ni?m vui chi?n th?ng ?o ch?a? Trong nh?ng tr??ng h?p nh? v?y, Exness s? giup b?n t?n h??ng ni?m vui ?o m?t cach nhanh chong h?n, tr?n v?n h?n.

2.1.5. H? tr? giao d?ch tren nhi?u n?n t?ng, r?t thu?n ti?n

Exness h? tr? giao d?ch tren h?u h?t nh?ng thi?t b? ph? bi?n nh? tr?c ti?p tren trinh duy?t web, ?ng d?ng t?i xu?ng cai cho may tinh, ?i?n tho?i thong minh, may tinh b?ng. Exness c?ng h? tr? giao d?ch tren c? n?n t?ng MT4 va MT5.

Exness cung c?p cho ng??i dung 4 lo?i tai kho?n ?? giao d?ch bao g?m: Cent, Mini, ECN va Classic. Tai kho?n Cent va Mini danh cho ng??i m?i ch?i v?i m?c ti?n n?p vao t?i thi?u ch? 1 USD, m?c giao d?ch t?i thi?u ch? la 1000 ??n v? (0.01 lot). Tai kho?n ECN va Classic la tai kho?n danh cho ng??i ch?i chuyen nghi?p v?i h?n m?c giao d?ch l?n h?n va co nhi?u ch? ?? ?u ?ai v? chi phi h?n. Ngoai ra Exness c?ng cung c?p tai kho?n th? nghi?m ?? ng??i dung lam quen v?i giao d?ch tren Exness tr??c khi ??ng ky tai kho?n chinh th?c.

2.2. Nh??c ?i?m c?a Exness

Nh? trinh bay ? tren, Exness la san giao d?ch v?i r?t nhi?u ?u ?i?m. Th?t kho ?? tim ra nh?ng nh??c ?i?m c?a Exness. Tuy nhien co m?t vai ?i?m ma co th? ng??i dung s? c?m th?y h?i b?t ti?n khi s? d?ng Exness. Ph?n sau ?ay s? gi?i thi?u v? nh?ng v?n ?? nay.

2.2.1. Th? t?c ??ng ky tai kho?n co th? h?i ph?c t?p va it co th??ng

Th? t?c ??ng ky tai kho?n c?a Exness ph?c t?p h?n m?t s? san giao d?ch khac m?t chut. Khi ??ng ki, nhi?u thong tin c?n ?i?n va xac nh?n h?n. Tuy nhien ?i?u nay c?ng khong co gi kho hi?u. Exness ???c giam sat b?i cong ty ki?m toan Deloitte, do v?y thong tin c?a ng??i dung c?ng c?n ???c xac nh?n, qu?n ly m?t cach chinh xac. Vi?c xac nh?n nhi?u thong tin c?ng giup vi?c b?o m?t cho tai kho?n ???c t?t h?n.

Exness c?ng khong th??ng xuyen t? ch?c nh?ng ch??ng trinh th??ng khi ??ng ky tai kho?n m?i hay th??ng khi n?p ti?n vao tai kho?n. ?i?u nay tho?t nhin co v? b?t l?i. Tuy nhien chung ta c?n nh? l?i r?ng spread c?a Exness kha la th?p. ?i?u nay co ngh?a la b?n cang giao d?ch nhi?u s? cang co lai. Va h?n h?t, toan b? ti?n lai c?a b?n co th? rut ra ???c ch? khong nh? ti?n th??ng ? m?t s? san giao d?ch khac, ch? dung ?? giao d?ch ma khong th? rut ra ???c.

2.3. ?on b?y cao d?n ??n r?i ro cao

T?t c? cac san giao d?ch ??u co c?nh bao v? r?i ro co th? g?p ph?i khi dung m?c ?on b?y cao. V? c? b?n thi ?on b?y cao co nhi?u l?i ich h?n, tuy nhien c?n ph?i can nh?c k? khi s? d?ng no. ?o la ly do ma ng??i vi?t c? y ??t no vao ph?n nh??c ?i?m c?a Exness.

3. L?i cu?i

V?i nh?ng phan tich c? v? ?u ?i?m va nh??c ?i?m c?a Exness nh? ? tren co th? th?y Exness la m?t san giao d?ch r?t uy tin va hi?u qu?. Exness co th? kho h?p d?n v?i ng??i ch?i ban ??u vi ch? ?? th??ng it, vi?c ??ng ky kho h?n. Tuy nhien v?i nh?ng nha ??u t? chuyen nghi?p, khi ?a ch?i thanh th?o thi s? uy tin, minh b?ch cung v?i vi?c ti?t ki?m chi phi giao d?ch s? ?? h?p d?n ?? b?n khong con mu?n tim m?t san giao d?ch nao khac n?a. B?n ?a s?n sang ?? tr? thanh nha ??u t? chuyen nghi?p nh? v?y ch?a? Hay b?t ??u ngay v?i Exness!